အင္းယားကန္သို႕ အိုကုတို႕ (မင္းသု၀ဏ္)

မိုးေပါက္က်၍
ထသည္႕ဂယက္ ၀ိုင္းစက္စက္သည္
၀ကြက္ခင္ႏွီး ႏွယ္တကား။

ခဏခ်င္းတြင္၊ မိုးသက္ဆင္က
ေရၿပင္လွိဴင္းၾကြ၊ ခုန္ေပါက္ၾကလ်က္
ၾကက္ဖခ်င္းထိုး၊ ေခါင္းၿဖဴမိုး၍
ေရရိုးရွဴပ္ေပြ၊ မိုးသီးေၾကြသည္
ေစြေစြေစာင္းေစာင္း ရြာသြန္းေလာင္း။

ဗယ္ယိမ္း ညာယိမ္း၊ ေတာခပ္သိမ္းလည္း
နတ္စိမ္း၀င္သို႕၊ ကမ္းယံမို႕တြင္
မွိဴင္းညို႕မိုးသား၊ ေနာက္ခံကား။

မိုးဖ်င္ဇာပါး၊ ၀တ္ရံုလႊားလ်က္
ေမာ္ၾကြားသည္႕ဟန္၊ ဤသည္႕ကန္တြင္
ၿမင္ၿပန္၀ိုး၀ါး၊ ကၽြန္းညိဳၾကား၌
လူးလားခ်င္လို၊ ငါေတာင္းဆိုသည္
ေလွကိုၿပင္ပ ကုတို႕မွဴး။

၁၉၄၈

No comments:

Post a Comment