ေဗဒါလမ္း-၁၀ (ေဇာ္ဂ်ီ)

ညိဳၿပာၿပာ၊ လတာၿပင္ ေၿခရင္း။
လွိဴင္းတက္ရာ ေဗဒါတက္၊လွဴိင္းသက္ရာ ဆင္း။

ဆင္းရလဲ မသက္သာ။
အုန္းလက္ေၾကြ ေရေပါေလာ၊ ေမ်ာစုန္လို႕လာ။
အဆင္းနဲ႕အလာ၊ ေဗဒါမ အေထြး။
အုန္းလက္ေၾကြ သူ႕နံေဘး၊ ေဆာင္႕ခဲ႕ရေသး။

ေဆာင္႕ခဲ႕လဲ မသက္သာ။
ေနာက္တစ္ခ်ီ ဒီတစ္လံုးက၊ ဖံုးလိုက္ၿပန္ပါ။
ၿမဳပ္ေလေပါ႔ ေပၚမလာ၊ မေဗဒါအလွ။
တလံကြာ လွဴိင္းအၾကြ၊ ေပၚလိုက္ၿပန္ရ။

ေပၚၿပန္လဲ မသက္သာ။
ေခ်ာင္းအဆြယ္ ေၿမာင္းငယ္ထဲက၊ ဘဲ ထြက္လို႕လာ။
ဘဲအုပ္မွာ တစ္ရာနွစ္ရာ၊ ေဗဒါက တပင္တည္း။
အယက္ အကန္ခံလို႕
ေဗဒါပ်ံ အံကိုခဲ၊ ပန္းပန္လ်က္ပဲ။

No comments:

Post a Comment