ဤမီးတိုင္(ေငြတာရီ)

ဘုရားေရွ႕၀ယ္
အေငြ႕လွဴိင္လွဴိင္
နံ႕ၾကိဳင္ၾကိဳင္ၿဖင္႕
တတိုင္ဆီမီး
ထိန္ထိန္ညီးတည္႕။

သူ႕အလွ်ံမွ
တဖန္ကူးဘိ
သူငါညွိလည္း
မသိေလ်ာ႕ရာ
ထိန္ၿမဲသာတည္႕။

၁၉၅၄

No comments:

Post a Comment