ဒုတိယအၾကိမ္ စင္ကာပူစာေပေဟာေၿပာပြဲ..။

   စာေပေဟာေၿပာပြဲသို႕ ေနာက္က်မွ သြားနိုင္သည္..။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေရာက္ေတာ႕ ဒုတိယေၿမာက္ေဟာေၿပာေနသည္႕ ဆရာေမာင္စိန္၀င္း(ပုတီးကုန္း) ၿပီးေတာ႕မည္..။ ခဏအၾကာ ဘရိတ္တိုင္းမ္ ေပးသည္..။ ဒံေပါက္ဘူးမ်ားကို အၿပင္မွာပင္ မတ္တပ္ရပ္ကာ စားၾကသည္..။ အေအးက လက္မွတ္ၿပကာယူရသည္..။ အားလံုးအဆင္ေၿပသည္..။ ေအးေဆးပင္..။
      ဆရာေအာ္ပီက်ယ္ေဟာသည္ကိုမွ အစအဆံုးမီသည္..။ ဆရာေၿပာလိုသည္႕ လိုရင္းက ၿမန္မာမ်ား ၿမန္မာၿပည္ကိုအက်ိဴးၿပဳနိုင္ေသာသူမ်ားၿဖစ္ေစခ်င္သည္..။ အေပၚမွဆြဲတင္သည္ထက္စာလွ်င္ ေအာက္မွပုခံုးၿဖင္႕ထမ္းတင္ေပးသူမ်ားက ပိုကူညီရာေရာက္သည္..။ ဆရာေတာ္ ရွင္ဇနကာဘိ၀ံသက ေဟာထားသည္..။ နာတရား ၊ ေဟာတရား၊ အလုပ္တရားတို႕တြင္ အလုပ္တရားသည္သာ အေကာင္းမြန္ဆံုးဟု..။ ထို႕ေၾကာင္႕ဆိုလိုခ်င္သည္က ေဟာေၿပာေနသည္နွင္႕မေက်နပ္ဘဲ ကိုယ္တိုင္တတပ္တအားပါ၀င္ေစခ်င္သည္ဟု ဆိုလိုရင္းၿဖစ္သည္ဟုု ကၽြန္ေတာ္ေကာက္ခ်က္ခ်မိပါသည္..။

ကၽြန္ေတာ္႕သူငယ္ခ်င္း..။

   စင္ကာပူမွာေရာက္ေနေသာ ကၽြန္ေတာ္႕အခ်စ္ဆံုးသူငယ္ခ်င္း ေနာက္တစ္ေယာက္ရွိေသးသည္..။ သူ႕ကိုကၽြန္ေတာ္မွမဟုတ္..။ သူငယ္ခ်င္းအားလံုးက ခ်စ္ၾကသည္..။ ဘာ႔ေၾကာင္႕လဲဟု ကၽြန္ေတာ္ဆန္းစစ္ၾကည္႕ေသာအခါ စိတ္ရွည္သည္းခံကာ သူငယ္ခ်င္းအားလံုးအေပၚ အေကာင္းၿမင္ေပးတတ္ေသာစိတ္ေၾကာင္႕ဟု ကၽြန္ေတာ္ၿမင္မိသည္..။ သူ႔ကိုလူတိုင္းနီးပါးက ခင္ကာ ေရရွည္ဆက္ဆံခ်စ္ခင္ၾကသည္..။ အေနေအးေဆးတည္ၿငိမ္ကာ စိတ္ေအးခ်မ္းေသာ ကၽြန္ေတာ္႕သူငယ္ခ်င္းနွင္႔ တြဲလ်က္ဓာတ္ပံုကိုကၽြန္ေတာ္႕ဘေလာ႕တြင္တင္ရန္ၾကိဳးစားသည္မွာ ၾကာၿပီ..။ မေအာင္ၿမင္ေသး..။ သူငယ္ခ်င္းက သူ႕ပံုကိုတင္မည္ေၿပာေသာေၾကာင္႕ ရွက္ေနသည္..။ အခုလည္း သူနဲ႔ တစ္ညေနလံုးအတူရွိခဲ႔သည္..။ ဓာတ္ပံုရိုက္ခြင္႕က မသာ..။ ေနာက္ေတာ႕ ရိုက္ရဦးမည္..။

TAKING LECTURE NOTES(Individual Learning)

I. There  are many reasons for taking lecture notes.

A. Making yourself take notes forces you to listen carefully and test your understanding of the material.
B. When you are reviewing, notes provide a gauge to what is important in the text.
C. Personal notes are usually easier to remember than the text.
D. The writing down of important points helps you to remember then even before you have studied the material formally.


II. Instructors usually give clues to what is important to take down.  Some of the more common clues are:

A. Material written on the blackboard.
B. Repetition
C. Emphasis
1. Emphasis can be judged by tone of voice and gesture.
2. Emphasis can be judged by the amount of time the instructor spends on points and the number of examples he or she uses.
D. Word signals (e.g. "There are two points of view on . . . " "The third reason is . . . " " In conclusion . . . ")
E. Summaries given at the end of class.
F. Reviews given at the beginning of class.


III. Each student should develop his or her own method of taking notes, but most students find the following suggestions helpful:

A. Make your notes brief.
1. Never use a sentence where you can use a phrase.  Never use a phrase where you can use a word.
2. Use abbreviations and symbols, but be consistent.
B. Put most notes in your own words.  However, the following should be noted exactly:
1. Formulas
2. Definitions
3. Specific facts
C. Use outline form and/or a numbering system.  Indention helps you distinguish major from minor points.
D. If you miss a statement, write key words, skip a few spaces, and get the information later.
E. Don't try to use every space on the page.  Leave room for coordinating your notes with the text after the lecture.   (You may want to list key terms in the margin or make a summary of the contents of the page.)
F. Date your notes.  Perhaps number the pages.


SAVING TIME ON NOTETAKING


Here are some hints regarding taking notes on classroom lectures that can save time for almost any student.  Some students say that they plan to rewrite or type their notes later.  To do so is to use a double amount of time; once to take the original notes and a second to rewrite them.  The advice is simple: DO IT RIGHT THE FIRST TIME!

Second, there are some students who attempt to take notes in shorthand.  Though shorthand is a valuable tool for a secretary, it is almost worthless for a student doing academic work.  Here's why.  Notes in shorthand cannot be studied in that form.  They must first be transcribed.  The act of transcribing notes takes an inordinate amount of time and energy but does not significantly contribute to their mastery.  It is far better to have taken the notes originally in regular writing and then spend the time after that in direct study and recitation of the notes.

Third, do not record the lesson on a cassette tape or any other tape.  The lecture on tape precludes flexibility.  This statement can be better understood when seen in the light of a person who has taken his/her notes in regular writing.  Immediately after taking the notes this person can study them in five minutes before the next class as s/he walks toward the next building, as s/he drinks his/her coffee, or whatever.  Furthermore, this student, in looking over his/her notes, may decide that the notes contain only four worthwhile ideas which s/he can highlight, relegating the rest of the lecture to obscurity.  Whereas the lecture on tape has to be listened to in its entirety including the worthwhile points as well as the "garbage," handwritten notes may be studied selectively.  A student who takes the easy way out - recording the lecture on tape as he or she sits back doing nothing - will box him or herself into inflexibility.


NOTE MAKING


Learning to make notes effectively will help you to improve your study and work habits and to remember important information.  Often, students are deceived into thinking that because they understand everything that is said in class they will therefore remember it.  This is dead wrong!  Write it down.

As you make notes, you will develop skill in selecting important material and in discarding unimportant material.  The secret to developing this skill is practice.  Check your results constantly.  Strive to improve.  Notes enable you to retain important facts and data and to develop an accurate means of arranging necessary information.

Here are some hints on note making.

1.  Don't write down everything that you read or hear.  Be alert and attentive to the main points.  Concentrate on the "meat" of the subject and forget the trimmings.

2.  Notes should consist of key words or very short sentences.  If a speaker gets sidetracked it is often possible to go back and add further information.

3.  Take accurate notes.  You should usually use your own words, but try not to change the meaning.  If you quote directly from an author, quote correctly.

4.  Think a minute about your material before you start making notes.  Don't take notes just to be taking notes!  Take notes that will be of real value to you when you look over them at a later date.

5.  Have a uniform system of punctuation and abbreviation that will make sense to you.  Use a skeleton outline and show importance by indenting.  Leave lots of white space for later additions.

6.  Omit descriptions and full explanations.  Keep your notes short and to the point.  Condense your material so you can grasp it rapidly.

7.  Don't worry about missing a point.

8.  Don't keep notes on oddly shaped pieces of paper.  Keep notes in order and in one place.

9.  Shortly after making your notes, go back and rework (not redo) your notes by adding extra points and spelling out unclear items.  Remember, we forget rapidly.  Budget time for this vital step just as you do for the class itself.

10.  Review your notes regularly.  This is the only way to achieve lasting memory.

Attention


Attention is a "collection of tensions that can be resolved only by getting the facts or ideas that the speaker is trying to convey."

Taking Lecture and Class Notes

Information presented in class often contains the central concepts of the course and the material most likely to be included on exams. Yet, students frequently do not realize the importance of notetaking and listening. The following handouts provide tips on how to recall more information from your lectures through active listening and purposeful notetaking. In addition, lecture notes can be a critical tool for preparing for exams. Suggestions are provided for how to use your notes regularly to review.

Listening

Listening is an essential learning tool, however, humans are poor listeners. Research shows that individuals can only recall 50% of what they hear and that 20-30% is incorrect! The following documents outline ways to improve your listening habits and retain more information from class.

Taking Notes

While many students view notetaking as an activity conducted simply in lecture, solid notetaking skills require preparation and reflection as well. Your class notes can serve as an important tool for reviewing for exams and distilling key concepts. The following handouts provide suggestions on ways to take good notes and use them well. The key is to develop a system that enables you to :

Criticisms against Individual Learning

 • Insufficient interaction with peers or adults socially
 • Neglect of norms and values
 • Loneliness
 • Can be boring
 • Requires self-discipline
 • Difficult to test synthesis
 • If drill and practice is used, it can lead to a single perspective
 • Focus on self-interest and personal success, and ignores the success and/or failures of others
 • No support system from peers
 • Insufficient knowledge to draw from ones self

Positive Aspects of Individual Learning

 • Good for introverts and shy learners
 • Builds self-confidence
 • Safe, free from peer pressure
 • Intrinsic motivation:
  • Challenged by competing with oneself (doing better next time)
  • Curiosity (can explore new interesting facts without justifying it to the group)
  • Control (use own time and sequence, do not need to report to others)
  • Fantasy (allowing oneself to daydream on certain aspects of the work)
 • Develops self-discipline
 • Can accommodate own learning style, cognitive style and learning approach
 • Can work on own time and at own pace
 • Practice skill as often as you wish, to master it.
 • Develops personal gratification
 • Opportunity for authentic learning to take place based on the individual learning style

ကၽြန္ေတာ္နွူင္႔ စကၤာပူ..(၁)..။

စင္ကာပူလာဖို႕ၿပင္ဆင္တာေတြကိုေၿပာဖို႕မဟုတ္ပါ..။ စင္ကာပူေရာက္ကာစ ရက္မ်ားက အသားမက်ခင္က ၾကံဳရသည္မ်ားကို ေၿပာလိုၿခင္းသာ ၿဖစ္ပါသည္..။
စင္ကာပူမလာခင္ကတည္းက ေဖာ္၀ပ္ေမးလ္မ်ားထဲမွ ဖတ္ရသည္မ်ားက စင္ကာပူတြင္ သရဲေပါသည္႕အေၾကာင္း..။ ဓာတ္ေလွကားမ်ားတြင္ ေၿခာက္တတ္သည္ဟု ေဖာ္၀ပ္ေမးလ္တစ္ေစာင္တြင္ ဖတ္ရဖူးသည္ကို အစြဲၾကီးစြဲေနသည္..။ ဓာတ္ေလွကားစီးတိုင္း ဘုရား၊တရား၊သံဃာကို ရွိခိုးပါ၏ဟု စိတ္မွအၿမဲ ရြတ္ဆိုေနမိသည္..။ တကယ္ကေတာ႕ ေၾကာက္လို႕ ကိုယ္႕ကိုယ္ကိုမေၾကာက္ေအာင္ ရဲေဆးတင္ေနၿခင္းသာ..။
စင္ကာပူကို သူငယ္ခ်င္းမ်ားအလုပ္ပိတ္ေသာ တနဂၤေႏြေန႕ကို အေသအခ်ာေရြးကာလာခဲ႔သည္..။ သူတို႕ကို ဟိုနားဒီနားဘယ္လိုသြားလဲဆိုတာကစ လိုက္ၿပေပးေစခ်င္ေသာေၾကာင္႕..။ တနဂၤေႏြေန႕ကေတာ႕ သူငယ္ခ်င္းမ်ားနွင္႕အတူေနလိုက္ရေသာေၾကာင္႕ ဘာအခက္အခဲမွမရွိ..။ တနလၤာမွာ တစ္ေယာက္တည္း အိမ္ကစထြက္ကာ run ရေတာ႕သည္..။ ၿပန္လာေသာအခါ ဓာတ္ေလွကားစီးမည္လုပ္ေသာအခါ ဓာတ္ေလွကားတံခါးၾကီးက ပြင္႕ေနသည္..။ ကိုယ္ကခလုတ္မနွိပ္ခင္ ပြင္႕နွင္႕ေနေသာ ဓာတ္ေလွကားၾကီးကို ပ်က္ေနလို႕ပြင္႕ေနတာဟု ယူဆကာ ခလုတ္ကို ဆက္နွိပ္ေနမိသည္..။ အေၾကာင္းထူးမလာ..။ ခလုတ္နွိပ္ေနစဥ္ တရုတ္အမ်ိဴးသမီးတစ္ေယာက္ ေရာက္လာကာ တံခါးပြင္႕ေနတယ္ လာေလဟု တရုတ္စကားနွင္႕ေခၚမွ ေအာ္... ေၿမညီထပ္မွာ ဓာတ္ေလွကားက ၾကိဳေစာင္႕ေနတာပါလားဟု သေဘာေပါက္သြားသည္..။ ကိုယ္ကေတာ႕ မသိ..။ ပ်က္ေနတာဟု ေတြးခဲ႔တာၿဖစ္သည္..။ (ဟိဟိ..။)
တစ္ရက္က်ေတာ႕ ဓာတ္ေလွကားစီးရမွာ သရဲေၾကာက္လုိ႕ လန္႕ေနပါတယ္ဆိုမွ ေန႕လည္ခင္းအၿပင္ထြက္ဖို႕ အိမ္ကထြက္လာရသည္..။ ဓာတ္ေလွကားခလုတ္ကိုနွိပ္ကာ ေစာင္႕ေနစဥ္ အလယ္မွ ဓာတ္ေလွကားက တံခါးပြင္႕လာသည္..။ အားးးးးးးးးးးးးးးးးးးး....။ လန္႕ကာ မွင္တက္မိသြားမိသည္..။ ဓာတ္ေလွကားထဲမွာ အဘိုးၾကီးတစ္ေယာက္နွင္႕ အမ်ိဴးသမီးတစ္ေယာက္ ပါလာနွင္႕သည္..။ တစ္ခါမွ လူပါလာသည္႕ ဓာတ္ေလွကားကိုမၾကံဳဘူးေသးပါ..။ ေတာ္ေတာ္လန္႕ကာ အသံပင္ထြက္သြားမိသည္..။ အဘိုးၾကီးက လန္႕သြားမွန္းသိကာ အေပၚကတည္းက လူပါလာေၾကာင္း မလန္႕ဖို႕အေၾကာင္း တရုတ္လိုေၿပာေနသည္..။ နားမလည္ေသာ္လည္း အဲလိုအဓိပၸာယ္ေၿပာေနသည္ဟု ယူဆမိသည္..။ ရင္ဘတ္ထဲကပင္ တဒိတ္ဒိတ္ ခုန္လာမိသည္..။ ကၽြန္ေတာ္မ်ား ေၾကာက္တတ္ခ်က္..။ (ဟိဟိ)
    အခုေတာ႕ဓာတ္ေလွကားေစာင္႔စဥ္ က်လာမည္႕ဓာတ္ေလွကားကို ေသခ်ာေအာင္ၾကည္႕တတ္လာပါၿပီ..။ လူပါမပါကိုပါ..။ (ဟား ဟား)

ေနရာတိုင္းက Chicken Soup ေလးေတြ..။

ကၽြန္ေတာ္ကအိမ္မွာအငယ္ဆံုးဆိုေတာ႕ အလိုလိုက္ခံရေတာ့ အသက္ၾကီးလာေပမယ္႕ ကိုယ့္ကိုအလိုလိုက္တဲ့သူနဲ႔မွ အဆင္ေၿပတတ္ပါတယ္..။ ဘယ္သူေတြနဲ႔မ်ားမ်ားအဆင္ေၿပတတ္လည္းဆိုေတာ့ အသက္ၾကီးတဲ့မမေတြ၊ ဆရာမေတြနဲ႔မွ အဆင္ေၿပတတ္ပါတယ္..။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ကိုခ်စ္တဲ့ ဆရာမ တစ္ေယာက္ရွိပါတယ္..။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္းခ်စ္ပါတယ္..။ ဆရာမကလည္း စာေတြက်က္ရင္းၾကိဳးစားရင္းနဲ့ တစ္ကိုယ္တည္းေနတာကိုသေဘာအက်ၾကီးက်၊ အထာက်ေနတဲ့သူပါ..။ အဲဒီဆရာမနဲ႔ ခင္မင္ရင္း၊ ရင္းနွီးရင္း ဆရာမ မိသားစုနဲ့ပါ ခင္မင္လာပါတယ္..။ ဆရာမရဲ့ အေဖနဲ႔အေမနဲ႔က က်က္သေရရွိစြာ..အသက္ ၈၀ ေက်ာ္ထိ သန္သန္မာမာနဲ႔ လိုက္ဖက္ညီညီရွိလွပါတယ္..။ ဆရာမဆီကမွတစ္ဆင္႔ ဆရာအေဖရဲ႔ ၾသ၀ါဒေတြကို ေလးစားဖြယ္ၾကားသိရပါတယ္..။
          ကၽြန္ေတာ္တို႕အညာသူေတြက ဆိုင္ကယ္စီးေလ႔ရွိၾကပါတယ္..။ ကၽြန္ေတာ္လည္းေက်ာင္းတက္တိုင္း အေမကဆိုင္ကယ္၀ယ္ေပးလို႔ ဆိုင္ကယ္နဲ႔ရင္းနွီးလွပါတယ္..။ ေရစက္မကုန္တဲ႔ဆရာမနဲ႔ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ဟာ မႏၱေလးၿမိဳ႔မွာလည္းၿပန္ဆံုၾကပါတယ္..။ ဒီအခါဆရာမနဲ႔ကၽြန္ေတာ္နဲ႔က ေတြ႔လို႔ရတဲ႔အခ်ိန္တိုင္း အခ်ိန္ကုိက္ၿပီး မႏၱေလးမွာ ေတြ႔ၿပီး ဟိုဒီသြားေလ႔ရွိပါတယ္..။ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းတိုင္း ဆရာမအၿမဲေၿပာေလ႔ရွိတဲ႔စကားက "သမီး ဆိုကၠာသမားေတြ သြားပေလေစ..၊ ရပ္ေစာင္႔ေပးေနလိုက္..။ ကိုယ္က စက္နဲ႔ေမာင္းတာ မပင္ပန္းဘူး..၊ သူတို႕က ခြန္အားနဲ႔ရင္းၿပီး နင္းရတာ " တဲ႔..။ ေလးစားဖို႕ေကာင္းတဲ႔ဆရာမစကားက ဘယ္ကလာသလဲဆိုေတာ႕ သူ႔အေဖရဲ႔ဆံုးမစကားပါတဲ႔..။ ေလးစားလိုက္နာဖြယ္ေကာင္းလို႔ ကၽြန္ေတာ္အၿမဲ လိုက္နာပါတယ္..။ အဲလိုေနရာေတြမွာတင္မကဘဲ အားႏြဲ႔တဲ႔သူ၊ ခြန္အားနည္းတဲ႔သူေတြဆိုလည္း ေဖးကူမိတတ္၊ ေဖးကူခ်င္မိတတ္ပါတယ္..။
    ေနရာတိုင္းမွာ Chicken Soup ေလးေတြရွိပါတယ္..။

ကေပါက္တိကေပါက္ခ်ာ........။

ေရးခ်င္တာေတြေလွ်ာက္ေလွ်ာက္ေရးထားတဲ႔ ဘေလာ႕ကို သူမ်ားကိုဖတ္ဖို႕တိုက္တြန္းမိတာ အားနာမိလာတယ္..။ အြန္လိုင္းေပၚတင္ထားေပမယ္႕ ေန႕စဥ္မွတ္တမ္းသာသာပဲရွိတဲ႕ ဘေလာ႕ကို သူမ်ားေတြကို ဖတ္ခိုင္းမိတာ အားနာမိတယ္..။ အေရးအသားကလည္းမေကာင္းလို႕ တင္ထားသမွ်ပို႕စ္ေတြအကုန္လံုးလည္း ဖ်က္ပစ္ခ်င္မိတယ္..။ ကိုယ္ဘာသာ ကိုယ္႕ဒိုင္ယာရီေလးနဲ႔ပဲ ၿပန္ေရးရင္ ေကာင္းမလားလို႕လည္း စဥ္းစားမိတယ္..။ ဘေလာ႕မွာတင္မကဘဲ ေလွ်ာက္ေရးသမွ်ဖိုရမ္တိုင္းက ပို႕စ္ေတြပါ ၿပန္ဖ်က္ပစ္ခ်င္ေနတယ္..။ စာအေရးအသားလည္းမေကာင္းဘဲနဲ႕ ေလွ်ာက္ေရးမိလို႕..။

သီခ်င္းၾကီးမ်ားနွင္႕ တစ္မနက္ခင္း..။

ဒီေန႕မနက္အိပ္ယာနိုးေတာ႕ ေႏွာင္႕ယွက္ရမယ္႕သူက ေႏွာင္႕ယွက္လို႕မရတာနဲ႕သီခ်င္းဖြင္႕နားေထာင္ေနမိပါတယ္..။ မေန႕ညက စာေပေဟာေၿပာပြဲ You Tube ကိုၾကည္႕ရင္း ကိုမင္းေနာင္ဆိုတဲ့ ထိလုမိုးဆီ(တစ္ေရးခ်စ္ခြင္႕ၿမင္ရနိုး)ဆိုတဲ့ အလြန္ၾကိဳက္ခဲ့တဲ့သီခ်င္းကို ၿပန္ၾကားမိရာက You Tube ထဲမွာ ကိုမင္းေနာင္ရွာရင္း လိုက္ေအာ္ဆိုရင္း နားေထာင္ေနမိပါတယ္..။ သီခ်င္းကလည္းေရြးရင္းေရြးရင္း ေရြ႕ေရြ႕သြားလို႕ ဟိုေရာက္လိုက္ ဒီေရာက္လိုက္..။ ေနာက္ေတာ႕ အလြမ္းသီခ်င္းေတြဘက္ ဂႏၳ၀င္သီခ်င္းေတြဘက္ေရာက္သြားရင္း အက်ယ္ၾကီးလိုက္ေအာ္ဆိုရင္း ရယ္ခ်င္ေနမိပါတယ္..။ အဲလိုမဆိုၿဖစ္တာၾကာၿပီ..။

Information Management

Significance of Information

      အင္ေဖာ္ေမးရွင္းရဲ႕ ထူးၿခားတာေလးေတြ ေၿပာခ်င္ပါတယ္..။ သူ႕ရဲ႕ထူးၿခားခ်က္လို႕ေၿပာထားတဲ႕အခ်က္ေလးေတြကိုဖတ္ရေတာ႕ အားလံုးသိထားသင္႕သလားလုိ႕ပါ..။ ဘာသာတိုင္းမွာ သူ႕ေကာင္းခ်က္ကေလးေတြနဲ႕သူ ရွိမွာပါေနာ္..။

"Information is an unusually powerful commodity. It provides the heart of the development of knowledge the basis for innovations, the resources for an informed citizenry and thereby, it becomes the key commodity for the progress of a society.
Nations will flourish  or fall depending upon the availability of leaders, professionals and citizens who have been educated to understand the power of information and have access to it for decision making and solving the problems of their society. "

(Oslen,1989,p.120)

  ေအာ႕စလန္က ၁၉၈၉ တံုးကေၿပာခဲ႕တာေလးပါ..။

အင္ေဖာ္ေမးရွင္းဆိုတာ ထူးျခားတဲ ့စြမ္းရည္ျပည့္၀တဲ ့လူသံုးကုန္ တစ္ခုပဲ .. ဒီအရာက လူသားေတြ ဗဟုသုတ တိုးတက္ဖို ့အတြက္ အဓိက ျဖစ္သလို
အင္ေဖာ္ေမးရွင္းရရွိတဲ ့ အဓီက အရင္းအျမစ္က အေျခအျမစ္ ခိုင္မာမူရွိတယ္ဆိုရင္ အဲဒီ အဖြဲ ့ အစည္းတိုးတက္ဖို ့အတြက္ .. အဓိက ေသာ့ခ်က္တစ္ခ်က္တစ္ခုပဲ ျဖစ္တယ္

 နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံရဲ ့တိုးတက္မူဟာ . အဲဒီနိုင္ငံမွာ ရွိတဲ ့ ေခါင္းေဆာင္ ေတြအတတ္ပညာရွင္ေတြ နိုင္ငံသားေတြရဲ ့ အင္ေဖာ္ေမးရွင္း ပါ၀ါကို နားလည္နိုင္စြမ္း ရွိမူအေပၚမူတယ္
ဘာေႀကာင့္လည္း ဆိုေတာ့ အင္ေဖာ္ေမးရွင္းပါ၀ါက ..  အဖြဲ႕အစည္းေတြအတြက္ၿပႆနာေတြေၿဖရွင္းေပးဖို႕ ၊ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ေတြခ်နိုင္ဖို႕ေတြလည္း စြမ္းအင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ရွိေနလို ့ပဲ

တစ္ေရးခ်စ္ခြင္႕ ၿမင္(ၾကင္)ရနိုးရွင္႕..။

နီးဖို႕ရာဆိုရင္ ၀ါဆိုေတာင္မွ
ၿပာသိုနားပင္ထားလိုက္ခ်င္
ရက္ၿဖင္႕လစြန္း ေၿပာင္းေလသည္႕အေ၀းနွင္
ၾကာေလေလ သတိရအတိုင္းတိုင္း
တၿပန္တသီ တစ္နာရီမွ်
တစ္္ဆံၿခည္မွ်င္ မေမ႕နိုင္ေအာင္ပဲ
ေစ႕ေစ႕ကဲလွ်င္
ထိလုမိုးဆီ တိမ္သို႕မီသား
ထြဋ္ဘုန္းေခါင္ဖ်ာ႕
ၿမတ္ေစတီအပါး၌ နယ္ၿခားေၿမေ၀း
ေႏွာင္းခ်စ္ေထြးနွင္႕
တစ္ေရးခ်စ္ခြင္႕
ၿမင္(ၾကင္)ရနိုးရွင္႕
တစ္ေရးခ်စ္ခြင္႕
ၿမင္(ၾကင္)ရနိုးးးးးရွင္႕..............။

ခပ္ညည္းညည္းေလးဆိုလိုက္ရင္ ဆိုလို႕ေကာင္းတဲ႕သီခ်င္းေလး..။ ရွားရွားပါးပါး အေမသီခ်င္းဆိုတာ ၾကားမိတဲ႕ တစ္ပုဒ္တည္းေသာ သီခ်င္းေလး..။ အေမဆိုလို႕မွတ္ထားမိတဲ႕သီခ်င္းေလးကို ၾကီးလို႕နားေထာင္တတ္လာေတာ႕ ရွာၿပီးနားေထာင္မိရင္း အရမ္းၾကိဳက္မိတဲ႕သီခ်င္းေလး တိုက္ဆိုင္လာလို႕ တင္ထားလိုက္တာပါ..။

http://www.youtube.com/watch?v=UkHSU0_R4-M&feature=related

Information Management

 Information Studies ဆိုတဲ႕ဘာသာရပ္မွာ Information Management ၊ Information Sources and Searching၊ Information Storage and Retrival ဆိုတဲ႕ မယူမေနရ Core Subject သံုးခုကို ယူရပါတယ္..။ ဒီဘာသာရပ္ေတြကို ေလ႕လာၾကည္႕ေတာ႕ ေတာ္ေတာ္ေလးစိတ္၀င္စားဖို႕ေကာင္းတာ ေတြ႕ရပါတယ္..။ Information ေတြ ဘယ္လိုရွာမလဲ၊ ဘယ္လိုသိမ္းမလဲ၊ ဘယ္လို manage လုပ္မလဲဆိုတာ သင္ယူရပါမယ္..။
      Information Management မွာ နိုင္ငံတစ္နုိင္ငံ၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခု၊ စီးပြားေရးကုမၸဏီတစ္ခုခု ဆိုတဲ႕ Organization တစ္ခုရဲ႕ intelligence level ေကာင္းမေကာင္းကို Connecting,Sharing,(Re)Structuring ဆိုတဲ႕ အခ်က္သံုးခ်က္နဲ႕ ဆံုးၿဖတ္နိုင္ပါတယ္တဲ႕..။

Connecting: The ability to link to various information sources,media,locations and individuals for capturing accurate information and making it available to the right user at the right time and place.
အင္ေဖာ္ေမးရွင္း sources ေတြ မီဒီယာေတြ သတင္းၿဖစ္ေပၚရာေနရာေတြ တစ္ဦးခ်င္းသီးသန္႕ေတြဆီက ရလာတဲ႕သတင္းေတြဟာ မွန္ကန္တဲ႕လူေတြဆီ မွန္ကန္တဲ႕အခ်ိန္နဲ႕ေနရာမွာ အတိအက်ေရာက္သြားနုိင္ရမယ္..။
Sharing: The ability to integrate and share information in the organization for proper understanding and interpretation.
သင္႕ေတာ္တဲ႕ နားလည္မွဴ ၾကားခံေပးမွဴေတြနဲ႕ သတင္းေတြကို ေ၀မွ်ၿပီး စုစည္းေပးနုိင္ရမယ္..။
(Re)Structuring: The ability to extract meaning from data by matching and relating information from multiple sources for obvious patterns or trends.
ထင္ရွားတဲ႕ပံုစံေတြအတြက္ sources အမ်ိဴးမ်ိဴးကေနရလာတဲ႕ ဆက္စပ္ေနတဲ႕ အင္ေဖာ္ေမးရွင္းေတြကို တြဲစပ္ၿပီး အခ်က္အလက္ေဒတာေတြကို ထုတ္နဳတ္ေပးနုိင္ရမယ္..။

ဒီအခ်က္သံုးခ်က္နဲ႕တိုက္ဆိုင္ၿပီး မိမိေၿပာခ်င္တဲ႕အဖြဲ႕အစည္းဟာ ဘယ္ေလာက္ထိ Connecting ေကာင္းလဲ၊ Sharing ေကာင္းလဲ၊ Restructuring ေကာင္းလဲဆိုတာ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္..။ ကၽြန္ေတာ္တို႕စဥ္းစားမိတဲ႕ organization ဟာ ဘယ္ အဖြဲ႕အစည္းၿဖစ္မယ္လို႕ထင္ပါသလဲ.. :7: :7:။ ေဆြးေႏြးၾကတဲ႕အခါ ကၽြန္ေတာ္က အဂၤလိပ္စာကို အၿပည္႕အ၀နားလည္တဲ႕သူနဲ႕အတူေဆြးေႏြးရပါတယ္..။ ဘာေၿပာခ်င္တာလဲဆိုတာ ၿပန္ေမးၿပီး ကိုယ္ေၿပာခ်င္တဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းဟာ ဘယ္ေလာက္ထိ connecting ေကာင္းလဲ၊ sharing ေကာင္းလဲ၊ Restructuring ေကာင္းလဲဆိုတာ အမွတ္ေပးရပါတယ္..။ right time နဲ႕ right user လို႕ေၿပာတဲ႕အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေဆြးေႏြးတဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းဟာ Connecting မွာ 1 အနိမ္႕ဆံုးကို ေပးၾကပါတယ္..။ ဆိုးပါတယ္..။ ကိုယ္႕ကိုယ္ကိုေတာင္ သနားမိပါတယ္..။  ေနာက္ Sharing နဲ႕တူတဲ႕ Information  Processing မွာ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းလို႕ 5 ေပးၾကပါတယ္..။ ၁ ကေန ၉ ထိ ေပးလို႕ရပါတယ္..။ Information Sharing မွာ လူၾကားမေကာင္းလို႕ ၾကားခ်ၿပီး ၄ ေပးခ႕ဲပါတယ္..။ ေနာက္ဆံုး Organizational Restructuringမွာေတာ႕ အေကာင္းဆံုး ၉ ေတာင္ေပးခ်င္တာ မေကာင္းတာနဲ႕ ၈ ကို ေပးခဲ႕ၾကပါတယ္..။ ၿပီးမွ ပေရာ္ဖက္ဆာနဲ႕ ဘာ႕ေၾကာင္႕ဒီလိုေပးလဲဆိုတာ ၿပန္ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္..။ ဆရာမ်က္လံုးၿပဴးပါတယ္..။ ကၽြန္ေတာ္က မ်က္နွာမထားတတ္ပါဘူး..။

    ဘာလို႕မွေရးတာမဟုတ္ပါဘူး..။ သီအိုရီေတြကို စိတ္ကူးနဲ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကည္႕ေနတာ ၿဖစ္မ်ားၿဖစ္မလားလို႕ပါ..။ ေနာက္ေတာ႕ ငါ႕အိမ္မွာေရာ ငါဒီသီအိုရီေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္လားလို႕ၿပန္ေမးမိေတာ႕ ကိုယ္႕စိတ္ကူးကို ဒီတင္ပဲအဆံုးသတ္လိုက္ပါတယ္..။

စားခဲ႕ဘူးေသာ အမွတ္တရ..။

မီးတို႕စားခဲ႕တာေတြ..။ မေမ႕ေအာင္လို႕ မွတ္တမ္းတင္ထားတာ..။ ဟိဟိ..။ ဒီဘက္က ဘဲကင္..တစ္ခုကအရြက္ေၾကာ္..။ ဟိုတစ္ခုက ဘာေခၚမွန္းမသိဘူး..စားလို႕ေတာ႕ေကာင္းတယ္..ဟိဟိ..။

မီးမီးဖုန္းနွင္႕ အရအမိရိုက္လာေသာ လူဆိုးၾကီးမ်ား..။

ဘယ္အစြန္မွ လူဆိုးၾကီး ေလးပြ..၊ အက်ၤီအနက္နွင္႕ ကိုၿဖိဳး..။ ဒီညာဘက္စြန္က ဦးဒိပါဘူး..မီးမီးေၿပာတဲ႕အထဲမွာ..။ ဟဲဟဲ..။ အဲဒီေန႕က ဦးဒိက ေကၽြးတာမို႕ေလ..ဟဲဟဲ...။

မီးမီးနွင္႕ေသာမတ္စ္..။

ဂိုက္ေပးၾကမ္းတဲ႕ ကိုေသာမတ္စ္..။

ေသာမတ္စ္ကိုအေၾကာင္းၿပၿပီး မီးကလည္း ဓာတ္ပံုရိုက္ခ်င္တာ..။ ကိုယ္ခ်ည္းပဲခဏခဏရိုက္တင္ေနရင္ ဘယ္ေကာင္းမလဲေနာ္..။ ဒါမို႕လို႕ ေသာမတ္စ္ေလးအေၾကာင္းၿပၿပီး ဓာတ္ပံုအရအမိရိုက္ေတာ႕တာပဲ..။ ဟိဟိ..။ ေသာမတ္စ္ စိတ္ၾကည္ေနတံုး အတင္းေခ်ာ႕ၿမဴၿပီး မမမူမူကို ရိုက္ခိုင္းေတာ႕တာပဲ..။ ဟိဟိ..။

အေမတူသား ေသာမတ္စ္..။

ေသာမတ္စ္ခ်စ္ဖို႕ေကာင္းတာ အေမနဲ႕တူလို႕ေနာ္..မမမူမူ...။ ဟိဟိ..။ အစ္တိုထြန္းပါဘူး..။

Sweet Thomas

အိုး..........ဘယ္သူမခ်စ္ဘဲေနနိုင္မလဲကြယ္..။ ခ်စ္စရာ႕ေသာမတ္စ္ကေလး..။ အလြန္ေဆာ႕ၿပီး ထိန္းသိမ္းမနိုင္တာကလြဲရင္ အားလံုးေကာင္းပါသည္..။ ခ်စ္ဖို႕ေကာင္းလိုက္တာ..။

ကၽြန္ေတာ္နွင္႕ ေတာက္တိုမယ္ရ TTMY..။

စင္ကာပူမွာေက်ာင္းတက္မယ္ဆိုေတာ႕ ေက်ာင္းစားရိတ္ကို လက္ငင္းေပးနိုင္တယ္ထား..၊ ေနစားရိတ္ေၾကေအာင္ေတာ႕ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ေတြ၀င္လုပ္ၾကတာ ၿမန္မာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတင္မက..၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတိုင္းရဲ႕ ထံုးစံတစ္ခုပါ..။ သတၱိနည္းတဲ႕ကၽြန္ေတာ္က သူမ်ားေတြလုပ္လို႕ လမ္းေၾကာင္းၿဖစ္သြားၿပီဆိုမွ ေလွ်ာက္ရဲတာပါ..။ ဒီေတာ႕ ကၽြန္ေတာ္႕သူငယ္ခ်င္းက ေက်ာင္းၿပီးသြားၿပီ..။ ကၽြန္္ေတာ္က စင္ကာပူကိုလာဖို႕ တြန္႕ေနလို႕ ခုမွ လာရတာပါ..။ ဒီေတာ႕ ကၽြန္ေတာ္႕သူငယ္ခ်င္းေတြေလွ်ာက္တဲ႕လမ္းကို ကၽြန္ေတာ္ေလွ်ာက္ပါေတာ႕တယ္..။ ဒီမွာ ေတာက္တိုမယ္ရ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ေလး လုပ္တယ္ေပါ႕ဗ်ာ..။
         ကံေကာင္းေထာက္မစြာနဲ႕ အလုပ္က ၁၀ မိနစ္ေလာက္အသြားအၿပန္ေနရာမွာ လုပ္ရပါတယ္..။ ေနတဲ႕အခန္းက ေစ်းနီး၊ ကားဂိတ္နီး၊ ရထားဂိတ္နီးမို႕ အဆင္ေၿပပါတယ္..။ အလုပ္ကလည္း ေစ်းထဲမွာလို႕ ေၿပာလို႕ရပါတယ္..။ ေစ်းေရာင္းတယ္ေပါ႕ဗ်ာ..။ ေစ်းဆိုင္တစ္ဆိုင္ရဲ႕ လုိအပ္တာမွန္သမွ်လုပ္ေပးရတဲ႕သူလို႕ ကိုယ္႕ကိုယ္ကိုသတ္မွတ္မိေပမယ္႕ အဲလိုအတန္းအစားခြဲၿခားတာမရွိပါဘူး..။ ဒါေပမယ္႕ သိပ္မတတ္ေသးတဲ႕သူကိုေတာ႕ သူတုိ႕မလုပ္ခ်င္တာေတြခိုင္းဖို႕ခ်န္ထားပါတယ္..။ အနွစ္ႏွစ္အလလက မလွည္းက်င္းခဲ႕ရတဲ႕အမွဴိက္ေတြ လွည္းခိုင္းတာမ်ိဴး..၊ ဆိုင္ေရွ႕ထြက္ၿပီး ေစ်းေရာင္းခိုင္းတာမ်ိဴးေတြကို အခ်ိန္ပိုင္းလာလုပ္တဲ႕ ေက်ာင္းသားေတြကို ခိုင္းပါတယ္..။ ပထမရက္စလုပ္ေတာ႕ ေခ်ာကလက္ ပရိုမိုရွင္းနဲ႕တိုးၿပီး ဆိုင္ေရွ႕မွာေစ်းထြက္ေရာင္းခိုင္းပါတယ္..။ ဖိလစ္ပိုင္ေတြေၿပာတဲ႕ အဂၤလိပ္ကို နားမလည္ပါဘူး..။ တရုတ္ေတြေၿပာတဲ႕ အဂၤလိပ္ကလည္း ေတာ္ေတာ္ဆိုးပါတယ္..။ သူတို႕တရုတ္စကားနဲ႕ လိုသလိုဆြဲေၿပာၾကတဲ႕စကားေတြကို ေတာ္ေတာ္နဲ႕နားမယဥ္ပါဘူး..။ ဒီမွာေနတာ သံုးနွစ္ရွိၿပီၿဖစ္တဲ႕ညီမေလးကေတာ႕ သူတို႕နဲ႕လံုး၀ထပ္တူအဆင္ေၿပေနပါၿပီ..။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ႕ သူတို႕ဘာေၿပာလဲဆိုတာ အဲဒီညီမေလးကိုၿပန္ၿပန္ေမးရပါတယ္..။ သူတို႕ကကၽြန္ေတာ္႕ကိုရယ္ခ်င္ၾကပါတယ္..။ ကၽြန္ေတာ္က နားမလည္ေတာ႕ Incharge ကို နွာေခါင္းရွံဳ႕ၿပလိုက္ပါတယ္..။ နားလည္လားေမးရင္ ေခါင္းယမ္းၿပလိုက္ပါတယ္..။ ကၽြန္ေတာ္မွနားမလည္တာ..။ အခ်ိန္ပိုင္းလာလုပ္တဲ႕သူကို ေပးတဲ႕ပိုက္ဆံနဲ႕တန္ေအာင္ေတာ႕ လံုး၀နားမေနရေအာင္ ခိုင္းပါတယ္..။ တစ္ဆိုင္လံုးတံၿမက္စည္းလွည္းရတယ္..။ ေအးေအးေဆးေဆးလွည္းနုိင္ပါတယ္..။ အိမ္မွာလည္းလွည္းေနက်ဆိုေတာ႕ေလ..။ တံၿမက္စည္းကိုအိမ္မွာလိုအၾကာၾကီးမလွည္းရတာၾကာလို႕ လက္နာတာတစ္ခုပါပဲ..။ အဆင္ေၿပပါတယ္..။ ဆိုင္ေရွ႕ထြက္ၿပီးေစ်းေရာင္းၿပီးရင္ ဆိုင္ကမွန္တံခါးေတြကိုပိတ္လိုက္ၿပီးရင္ ပစၥည္းေတြကို လုိက္စီရပါတယ္..။ ေနာက္ဆုတ္ေနတဲ႕ပစၥည္းေတြကို ေရွ႕တိုးရတာပါ..။ လာလုပ္တဲ႕သူေပါရင္ တစ္ေယာက္အဲဒါလုပ္ေနရင္ ေနာက္တစ္ေယာက္ကို တံၿမက္စည္းလွည္းခိုင္းထားပါတယ္..။ ၿပီးတာနဲ႕အမွဴိက္ပစ္..။ အမွဴိက္ကိုလည္း တစ္ေယာက္ေယာက္၀င္ပစ္သြားပါတယ္..။ ပစ္တတ္ေအာင္လို႕ လိုက္ၾကည္႕ထားရပါတယ္..။
ိ         သူတို႕က ေငြသိမ္းေကာင္တာကို ကိုင္ခိုင္းခ်င္ေနပါတယ္..။ ကၽြန္ေတာ္က လံုး၀မရင္းနွီးတာနဲ႕ သူတို႕ခိုင္းလို႕မရေသးမွန္းသိလို႕မခိုင္းေသးဘဲ ေစာင္႕ၾကည္႕ေနတာပါ..။ ဘဏ္ကဒ္အမ်ိဴးမ်ိဴး၊ ေစ်း၀ယ္ပံုအမ်ိဴးမ်ိဴး၊ ရာခိုင္နွဴန္းတြက္တာ အမ်ိဴးမ်ိဴးနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္မရင္းနွီးေသးပါဘူး..။ တစ္ၿဖည္းၿဖည္းေတာ႕တတ္ေအာင္သင္မွာပါ..။ ဒါေတြနဲ႕ကင္းတာမရွိဘူးဆိုေတာ႕ လုပ္ရမွာပါပဲ..။ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ကို ေနစားရိတ္နည္းနည္းခုေအာင္လုိ႕သာလုပ္ခ်င္တာမို႕ သိပ္ေခါင္းခဲတာမ်ိဴးၾကီးမလုပ္ခ်င္ပါဘူး..။ အလုပ္ထဲမွာဘာေတြေၿပာေၿပာ ဘယ္လိုရွိရွိ သိပ္စိတ္ထဲလည္း မရွိပါဘူး..။ ဒါက ခဏယာယီလုပ္တဲ႕အလုပ္လို႕ စိတ္ထဲသေဘာပိုက္ထားလို႕ သူတို႕ဘာေၿပာေၿပာ ေခါင္းထဲသိပ္မထားပါဘူး..။

ကၽြန္ေတာ္နွင္႕ NTU စာၾကည္႕တိုက္..။

      စာကိုစိတ္၀င္စားေသာကၽြန္ေတာ္႕အတြက္ စာၾကည္႕တိုက္မ်ားကို ရင္ခုန္လွပါသည္..။ မည္မွ်ပင္ E-Books မ်ား ေပါပါသည္ဆိုေသာ္လည္း လက္နွင္႕ကိုင္ကာဖတ္ရေသာ စာအုပ္မ်ားေလာက္ နွစ္ၿခိဳက္မွဴ မရွိလွပါ..။ စာဖတ္ၿခင္း၏အက်ိဴးေက်းဇူးကိုယံုၾကည္သူပီပီ စာၾကည္႕တိုက္မ်ားကို ခ်စ္ခင္လွပါသည္..။ NTU စာၾကည္႕တုိက္ၾကီး ၾကီးမားခန္႕ထည္လွသည္ဟု ၾကားဘူးေနသည္မွာ ေရာက္ကတည္းကပါပင္..။ မည္သည္႕ေက်ာင္းကိုေရာက္ေရာက္ စာၾကည္႕တိုက္မ်ားသို႕ ေရာက္ေအာင္သြားတတ္သည္မွာ ကၽြန္ေတာ္႕အက်င္႕တစ္ခုပါပင္..။ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္လွေသာ စာၾကည္႕တိုက္ပတ္၀န္းက်င္ကို ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္သည္..။ NTU ေက်ာင္းစာၾကည္႕တိုက္သို႕ေရာက္ေအာင္သြားမည္ဟု မေရာက္ခင္ကပင္ စိတ္မွာေတးထားမိသည္..။
      ဒီေန႕ေတာ႕ ကၽြန္ေတာ္႕လက္ခ်ာေတြ ပရင္႕ထုတ္စရာရွိသည္..။ စာၾကည္႕တိုက္မွာ ေစ်းခ်ိဴသည္..။ အၿပင္မွာထုတ္လွ်င္အမ်ားၾကီးကုန္က်မည္..။ ထို႕ေၾကာင္႕ေက်ာင္းကိုသြားထုတ္သည္က ပိုကိုက္သည္မို႕ စာၾကည္႕တိုက္သြားခ်င္ေနေသာ ကၽြန္ေတာ္႕ဆႏၵ ၿပည္႕သြားသည္..။ ကားမွတ္တိုင္ဘယ္ကဆင္းရမလဲ မသိပါ..။ ေၿမပံုထဲတြင္လည္း စာၾကည္႕တိုက္ဟု ေရးၿပမထားပါ..။ စိတ္ထဲမွန္းၾကည္႕လုိက္ေတာ႕ အိမ္ပိုင္ရွင္ေၿပာေသာစကားအရ အေဆာင္ေကြးေကြးၾကီးတြင္ရွိရမည္ဟု မွန္းဆၾကည္႕လိုက္သည္..။ ဟုတ္ၿပီ..။ ဒီေလာက္ဆို သိၿပီ..။ ဟိုၿမင္ၿမင္ေနရတဲ႕ ကားဂိတ္ရွိတဲ႕ အေဆာင္ေကြးေကြးၾကီး ၿဖစ္ရမည္..။ ခဏခဏေရာက္ဘူးေနေသာအေဆာင္ၾကီးၿဖစ္သည္..။
       စမ္းတန္းရမ္းသမ္းနွင္႕ေရာက္သြားသည္..။ လက္ေတာ႕ပါယူသြားလိုက္သည္..။ ေက်ာင္းအေကာင္႕ထဲ ဘယ္လို၀င္ရမလဲ မသိပါ..။ wireless ထဲေတာ႕ ၀င္သြားပါသည္..။ Mozilla မွာ ကၽြန္ေတာ္႕ဆိုဒ္အားလံုး ေက်ာင္း အေကာင္႕သို႕ေၿပာင္းသြားၾကသည္..။ ဘယ္လိုၿဖစ္တာပါလိမ္႕..။ စိတ္မပူပါ..။ Service ဌာနသို႕ ထေမးလိုက္သည္..။ ေအာ္...ေက်ာင္းမွ username နွုင္႕ password ေတာင္းေနသည္ပဲ..။ ထည္႕လိုက္ေတာ႕ အိုေကသြားသည္..။ ထိုင္သံုးေနရင္း ပရင္႕ထုတ္ခ်င္သည္မ်ားကို စတစ္ထဲထည္႕လိုက္သည္..။ စတစ္ထဲထည္႕ကာ ပရင္႕သြားထုတ္ရမလားလို႕..။ ေအာက္က ပရင္႕ဌာနသို႕ ဆင္းသြားလိုက္သည္..။ မွ်ားထိုးၿပထားသည္..။ ပရင္႕ထုတ္ခ်င္လွ်င္ Level 2 ဟု..။ သူမ်ားေတြဘယ္လိုလုပ္လဲလို႕ ခဏၾကည္႕ေနလိုက္သည္..။ e-Zlink ကဒ္တင္လိုက္သည္..။ သူမ်ားလိုထုတ္ခ်င္သည္႕ဖုိင္မ်ား က်မလာပါ..။ က်လာရေအာင္ ဘယ္ထဲထည္႕ခဲ႕ရလို႕လဲ..။ စတစ္ကလည္း တပ္မွမတပ္ေသးတာ..။ မဟုတ္ေသးဘူး..။ ဘယ္လိုပါလိမ္႕ဆိုၿပီး ၿပန္တက္လာခဲ႕လိုက္သည္..။ ေက်ာင္းမွေပးထားေသာ  ဖိုဒါထဲသို႕ထည္႕ရမည္ဟု ထင္မွတ္လိုက္သည္..။
     သံုးေနရင္း ဖိုဒါထဲထည္႕ဖို႕လိုက္ရွာရာ ကိုယ္ပိုင္ဖိုဒါ ဘယ္ေရာက္ေနလဲဆိုတာ မသိပါ..။ မပူပါ..။ ကၽြန္ေတာ္႕သူငယ္ခ်င္းအြန္လိုင္းမွာရွိသည္..။ သူ႕ကိုလွမ္းေမးလိုက္သည္..။ ဖုန္းဆက္လာသည္..။ ဘာၿဖစ္သလဲတဲ႕..။ ပရင္႕ဘယ္လိုထုတ္ရမလဲမသိလို႕ဟုဆိုေတာ႕ လုပ္နည္းေတြေၿပာၿပသည္..။ ကၽြန္ေတာ္နားမလည္ပါ..။ ေအာက္သို႕တစ္ခါၿပန္ဆင္းသြားသည္..။ တစ္နာရီအလကားသံုးခြင္႕ရွိေသာ အင္တာနက္မ်ားေတြ႕ရသည္..။ သူငယ္ခ်င္းက တစ္နာရီကို ၂၀ ဟု ေနာက္သည္ကို တကယ္ထင္ကာ သံုးဖို႕တြန္႕သြားပါသည္..။ သူငယ္ခ်င္းေၿပာၿပသည္ကို နားမလည္ပါးမလည္နဲ႕ ေအးေအးဟုေၿပာၿပီး သူငယ္ခ်င္းက စိတ္လက္မရွည္စြာဖုန္းခ်သြားသည္..။ ဘယ္ရမလဲ ကၽြန္ေတာ္ပဲဟာ ဘယ္သူမွတ္လို႕..။ help desk ကိုသြားေမးပါသည္..။ သူတို႕ေရွ႕မွစက္မွ username password ၀င္ကာ စက္တစ္လံုးသံုးလုိက္ပါသည္..။ ပရင္႕ထုတ္ခ်င္သည္မ်ားကို ဖိုဒါတစ္ခုနွင္႕စုထည္႕လိုက္ပါသည္..။ ထို႕ေနာက္ပရင္႕ထုတ္ခ်င္ေၾကာင္းသြားေၿပာလိုက္ပါသည္..။ ဖိုင္မ်ားကိုတစ္ခုခ်င္းဖြင္႕ကာ ပရင္႕ကိုကလစ္ခဲ႕ရံုသာၿဖစ္ပါသည္..။ ကိုယ္ေၿပာင္းခ်င္ေသာေဖာမက္သို႕ ကိုယ္႕ဘာသာခ်ိန္ေၿပာင္းကာ ပရင္႕ကိုနွိပ္ခဲ႕ရပါသည္..။ ထို႕ေနာက္မွ ပရင္တာခန္းသို႕သြားကာ ကဒ္ကိုတင္ၿပကာ ပရင္႕တာကိုေရြးေပးလိုက္ေသာအခါ စာရြက္မ်ား ပရင္႕ထုတ္ပါေတာ႕သည္..။ ၁.၈၅ ေဒၚလာသာကုန္က်ခဲ႕ပါသည္..။ ပရင္႕လည္းထုတ္တတ္သြားပါသည္..။
       ထို႕ေနာက္ စာမ်ားကိုစာၾကည္႕တိုက္ထဲမွာပဲ ဖတ္သြားမည္ဆိုၿပီး စာထုိင္ဖတ္ေနပါသည္..။ ကုလားမမ်ား ကုလားမ်ားမွာ စကားလံုးအေရအတြက္မ်ားလွပါသည္..။ တိတ္ဆိတ္ေနေသာအခန္းထဲတြင္ စကားတိုးတိုးေၿပာေနေသာအသံမွာ သည္းမခံနိုင္စရာၿဖစ္ပါသည္..။ ေနရာေရႊ႕ထိုင္လုိက္ပါသည္..။ ပိုထူးၿခားမလာပါ..။ တရုတ္အတြဲတစ္တြဲ စာမၾကည္႕ဘဲ စကားမ်ားေနၾကသည္..။ စာဆက္ဖတ္လို႕မေကာင္း..။ ေလသံတိုးတိုးၿဖင္႕ စကားေၿပာသံမွာ နားကိုလာရုိက္ခတ္ေနသည္..။ နားၿငီးသည္..။ စကားမေၿပာရေသာေနရာတြင္ ထိုကဲ႕သို႕စကားမ်ားေနသည္မွာ နာခံဖြယ္မေကာင္းလွ..။ ၿပန္လာခဲ႕လုိက္ေတာ႕သည္..။
      စာၾကည္႕တုိက္က အေၿပာနဲ႕ညီေအာင္ ေအးလြန္းလွသည္...။ ၀တ္လာခဲ႕ေသာအေပၚ၀တ္မွာ ပါးလွသည္..။ အထူေနာက္တစ္ထည္ ၀ယ္ရဦးမည္..။ ဒီပံုအတိုင္းဆို မလြယ္ပါ..။
    ဓာတ္ပံုရိုက္ခဲ႕ဖို႕ေမ႕လာသည္..။ စာအုပ္ေတြနားလည္း မေရာက္ခဲ႕ေသးပါ..။ ေနာက္ေန႕ စာအုပ္သြားဖတ္မွ စာအုပ္ေတြအေၾကာင္းေၿပာၿပေတာ႕မည္..။ သပ္ရပ္သည္..။ သားနားသည္..။ သန္႕ရွင္းသည္..။ က်ယ္၀န္းသည္..။ သက္သာလြယ္ကူအဆင္ေၿပေစရန္စီစဥ္ထားသည္..။ အားလံုး စာကိုအားထုတ္က်က္မွတ္ရန္သာလိုသည္..။ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္မိပါသည္..။ 
 

NTU သခၤန္းစာေတြ ဘယ္လိုသင္..။

          အတန္းမွ ပထမဆံုုးစတက္ကာရွိပါေသးသည္..။ နက္၀ပ္အေကာင္႕မ်ားမွ သံုးတတ္ကာစရွိေသးသည္..။ Assignment button ကိုကလစ္ၾကည္႕ေသာအခါ assignment တစ္ေစာင္ေရာက္ေနပါေရာလား..။ ေခါင္းစဥ္ကို ေအာက္တိုဘာ ၄ တြင္ တင္ရမည္ဟုဆိုပါသည္..။ အုပ္စုတစ္ခုတြင္ သံုးေယာက္အနည္းဆံုးပါရမည္ဟုဆိုပါသည္..။ part time မ်ားနွင္႕ အတူေရာ၍ သင္ပါသည္..။ မည္သည္႕အဖြ႕ဲထဲပါရမည္မွန္း မသိေသးပါ..။ ဖုန္းဆက္ေနက်ညီမေလးကို ေမးၾကည္႕ရပါဦးမည္..။ သူတို႕နွင္႕တြဲ၍ရလွ်င္ သူတို႕နွင္႕တြဲပါမည္..။ မည္သူႏွင္႕မွဟူ၍ လူစြဲမရွိပါ..။ အဆင္ေၿပရာ မည္သူနွင္႕မဆို တြဲ၍ၿဖစ္ပါသည္..။
      assignment ကို နို၀င္ဘာ ၄ တြင္ အၿပီးတင္ရမည္ဟုဆိုပါသည္..။ စာၾကည္႕တုိက္သို႕ သြားရပါဦးမည္..။ စာဖတ္မွ ..၊ ကိုးကားစရာေကာင္းေကာင္းေတြ႕မွသာ မည္သည္႕အပိုင္းကိုတင္သင္႕သည္ဆိုသည္ကို စဥ္းစားဆံုးၿဖတ္နုိင္ပါမည္..။ အခ်ိန္ရေသးေသာ္လည္း ေပါ႕ဆ၍မရေသာ အလုပ္တစ္ခုၿဖစ္ပါသည္..။
      Lab ေၿခာက္ခါ လုပ္ရပါမည္..။ Tutorial ၂ ခါ ထင္ပါသည္..။ Assignment ကေတာ႕ တစ္ခုပဲထင္ပါသည္..။ ၿပီးလွ်င္ေတာ႕ စာေမးပြဲၾကီးထင္ပါသည္..။
       သင္ၾကားနည္းစနစ္မ်ား ေကာင္းလြန္းလွပါသည္..။ ထိုေက်ာင္းၾကီးတြင္ တက္ခ်င္၍ မိမိဘာသာအားၾကိဳးမာန္တက္ ၾကိဳးစားလာခဲ႕ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္..။ အက်ိဴးေက်းဇူးရွိရန္ကေတာ႕ ၾကိဳးစားရပါဦးမည္..။
      

NTU ေက်ာင္းသူၾကီး ကၽြန္ေတာ္..။

      NTU ေက်ာင္းတြင္ေက်ာင္းတက္ရန္ေရာက္လာေသာ္လည္း မိုးၾကိဳးပစ္ NTU ေက်ာင္းသူဟုေခၚရပါမည္..။ ေက်ာင္းမွက်င္းပေပးေသာ Welcome လိုပြဲမ်ိဴးကို ဘယ္ေန႕ကက်င္းပသြားလဲ မသိလုိက္ပါ..။ ဌာနမွလုပ္ေပးေသာ Orientation ကိုလည္း register လုပ္မိ၊မလုပ္မိပင္မေသခ်ာဘဲ ေရာက္သြားပါသည္..။ မမီပါ..။ ၿပီးကာနီးမွ ၿမန္မာမွ ေက်ာင္းသူမ်ားနွင္႕ေတြ႕ခ်င္၍ ေစာင္႕ရင္း ဗိုက္ၿပည္႕ေနသည္ကို မဆာဘဲ စားလာေသးပါသည္..။ ထိုပြဲ၌ ကၽြန္ေတာ္႕ကိုအင္တာဗ်ဴးသြားေသာ ကၽြန္ေတာ္ေတြ႕ခ်င္ေနေသာ ဆရာကိုေတြ႕လိုက္ရပါသည္..။ ရည္ရည္မြန္မြန္နွင္႕ ကိုရီးယားမင္းသားပံုေပါက္ေနေသာ ထိုဆရာကို ကၽြန္ေတာ္ သေဘာအလြန္က်ပါသည္..။ လံုး၀ gentle ဆန္ေသာ ဆရာပါပင္..။
    ပထမလက္ခ်ာေန႕ မမီပါ..။ အဓိကၿပႆနာမွာ နက္၀ပ္အေကာင္႕ အိတ္စ္ပိုင္ရာ ၿဖစ္သြားၿခင္းပင္..။ အိုင္တီဌာနကိုသြားအေၾကာင္းၾကားလိုက္၍ အဆင္ေၿပသြားေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္႕စက္နွင္႕၀င္ေသာအခါ အဆင္မေၿပပါ...။ ထို႕ေၾကာင္႕ လက္ခ်ာေပးမည္႕  အခန္းနံပါတ္ ကၽြန္ေတာ္ ၾကည္႕မရခဲ႕ပါ..။ အခန္းနံပါတ္မသိရ၍ ကၽြန္ေတာ္ ဌာနထဲေရာက္ေသာ္လည္း အတန္းမတက္လိုက္ရပါ..။ ၎သည္ အစဆံုးဌာနသို႕ေရာက္သည္႕ေန႕ၿဖစ္ပါသည္..။
     ယေန႕တြင္မေတာ႕ လက္ခ်ာခန္းသို႕ အခ်ိန္ကြက္တိေရာက္သြားပါသည္..။ ၿမင္ဘူးသည္႕သူမ်ားမဟုတ္၍ အခန္းလြဲေနသည္ထင္သြားမိေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္၀င္သည္႕အခန္းမွန္ပါသည္..။ ဆရာက လက္ခ်ာစေပးပါသည္..။ ေကာင္းလိုက္သည္႕ၿဖစ္ခ်င္း..။ ပါ၀ါပိြဳင္႕မ်ားကို ပရင္႕ၾကိဳထုတ္ခိုင္းထားသည္ဟုဆိုပါသည္..။ ကၽြန္ေတာ္ေနေသာေနရာအနီးတ၀ိုက္တြင္ ပရင္႕အလြယ္တကူထုတ္နုိင္ေသာေနရာမရွိပါ..။ ထုတ္ရမည္ဟုလည္း ကၽြန္ေတာ္မသိပါ..။ ထို႕ေၾကာင္႕ကၽြန္ေတာ္႕တြင္ ဗလာစာအုပ္တစ္အုပ္နွင္႕ နုတ္စ္ေရးတတ္သည္႕ စာအုပ္ငယ္မွတစ္ပါး ဘာမွမပါပါ..။ ေဘးနားမွ ဟိႏၵဴမေလးနွင္႕ ေရာ၍ၾကည္႕ပါသည္..။ ခဏေနမွေရာက္လာေသာ ၿမန္မာညီမေလးမွ သူ႕စာရြက္ေပးၾကည္႕၍ သူနွင္႕အတူ ၾကည္႕ရပါသည္..။ လက္ခ်ာခ်ိန္တြင္ ဆရာေၿပာသည္ကိုသာ နားစိုက္ေထာင္မိပါသည္..။ စာရြက္မၾကည္႕ၿဖစ္ပါ..။ စာရြက္ကိုၾကည္႕ေနမိလွ်င္ ဆရာဘာေၿပာသြားသည္ကို လြတ္လြတ္သြားတတ္ေသာေၾကာင္႕ၿဖစ္ပါသည္..။
     ေဘးနားမွထိုင္ေသာ ကုလားဆင္မ်က္နွာနွင္႕တစ္ေယာက္ကို နိုင္ငံၿခားသားထင္မွတ္ေသာေၾကာင္႕ အဂၤလိပ္စကားနွင္႕ အားၾကိဳးမာန္တက္ ၾကိဳးစားပမ္းစားေမးမိပါသည္..။ စာရြက္ကိုဘယ္လိုပရင္႕ထုတ္ခဲ႕လဲဆိုသည္ကို သိခ်င္ေသာေၾကာင္႕ၿဖစ္ပါသည္..။ ၿမန္မာလိုေၿပာလည္းရပါတယ္ဟု ဆိုလာေသာအခါမွ အမေလး တမိပါသည္..။ ၾကိဳးစားပမ္းစားဗ်ာ..။ ေမာေနေအာင္ေၿပာရတာ ..။ ၿမန္မာမွန္းသိရင္ ၿမန္မာလိုေၿပာမွာေပါ႕ဟု အရွက္ေၿပဆိုမိရပါသည္..။ စင္ကာပူတြင္ ၿမန္မာမွာ ေပါမ်ားလာပါသည္..။ ကၽြန္ေတာ္႕အတြက္ေတာ႕အလြန္ေကာင္းပါသည္..။ ခင္မင္တတ္လွ်င္ ေနရာတိုင္းတြင္ ၿမန္မာမ်ားမွာ ကူညီတတ္သည္..၊ ေမတၱာေရာင္ၿပန္ဟပ္တတ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါသည္..။ ကၽြန္ေတာ္က ကူညီလိုက္ဖို႕၀န္မေလးပါ..။ ထိုနည္းတူ မခဲယဥ္းေသာအကူအညီမ်ား ၿပန္ေတာင္းဖို႕ရန္လည္း ၀န္မေလးမိပါ..။ vice versa ၿဖစ္ေနပါသည္..။
     အတန္းလႊတ္ေသာ ၉ ၃၀ တြင္ ကိုယ္႕ဘေလာ႕တြင္တင္ခ်င္၍ NTU ေက်ာင္းသူၾကီး၏ ပထမဆံုးေန႕စြဲကို မွတ္တမ္းတင္လိုက္ပါသည္..။ မီးေရာင္ေအာက္တြင္ အရိုက္ခံသည္ကို ေမွာင္ေနပါသည္ဟု ေစတနာနွင္႕ေၿပာကာ ရိုက္ေပးေသာညီမေလးကိုလည္း ေက်းဇူးတင္လိုက္ပါသည္..။
         ဤသည္တို႕ကား ကၽြန္ေတာ္႕၏ NTU ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး၏ ပထမဆံုးေန႕စြဲမ်ားပင္တည္း..။