ရာတတ္ေရာက္ေရာက္..။

ဘေလာ႕အတြက္စာအရွည္ၾကီးေတြ မေရးနိုင္တာ ၾကာၿပီဗ်ာ..။ စာမေရးနိုင္တဲ႔အတူတူ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ တနဂၤေႏြက သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ေက်ာင္းထဲသြားၿပီးရိုက္ခဲ႕တဲ႔ပံုေလးေတြပဲ ဘေလာ႕မေသေအာင္တင္ထားလိုက္ပါဦးမယ္..။
ဟဲ..ဟဲ..။

ဒါက Lee Wee Nam Library ေရွ႕မွာ အမွတ္တရ..။ Library က အဲဒီေန႕က တနဂၤေႏြမို႕ ပိတ္ထားလို႕ အထဲမွာ၀င္မရိုက္ခဲ႔ရဘူး..။
ဒါက ဘဘ Tan Chin Tang ရုပ္တုပံုနဲ႕..။

အခ်စ္ဆံုးသူငယ္ခ်င္းနဲ႔ရိုက္ခ်င္ေနတာၾကာၿပီ..။ သူက ဒီေန႕မွအားလို႕.. ၊ အရိုက္ခံလို႕ အခုမွတင္ရတယ္..။
ေတာ္ၿပီဗ်ာ..တင္ခ်င္ေတာ႕ဘူး..။ စိတ္တိုေနတယ္...။ ေတာ္ၿပီ..။စားခဲ႔တဲ႔ ပီဇာေလးက်န္ေနခဲ႕လို႕..။

ေရာက္တတ္ရာရာ..။

ဘေလာ႕မေရးနိုင္တာၾကာၿပီ..။ Assignment ေတြက တစ္ခုၿပီးတစ္ခု..။ Assignment က Blog, Wiki, Vlog , Facebook စတာေတြနဲ႔knowledge ကို ဘယ္လို share လုပ္နိုင္သလဲဆိုတာကိုယ္ၾကိဳက္တဲ႔တစ္ခုေရြးၿပီး Individual တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ တင္ရမည္..။ ၁၈ ရက္ေန႕အပ္ရမည္..။ Blog ကိုေရြးလိုက္သည္..။ေကာ္ပီကူးလို႕မရေတာ႕ ကိုးကားၿပီး လိုသလိုၿပန္စီစဥ္ကာ ေရးရမည္..။ ဒါေပမယ္႕ ကိုယ္စိတ္၀င္စားေသာအေၾကာင္းအရာမို႕ ေရးရတာ စိတ္ပါသည္..။ ခုမွစကာစရွိေသးသည္..။ ၾကိဳးစားၿပီးေရးလိုက္ဦးမည္..။

How to prepare for exam?

Introduction

"How to Prepare for Exam?" A big question that  you always ask yourself. Here are some tips that may help you. Dear student friends you people may be of different types. I know many of you, no all of you are so brilliant students.Yet there may be some problems regarding your studies Let's discuss it here.Many of you may be working hard and getting good marks and some of you may not be working hard but still manages to get high marks in exams,Others may be wondering how it happens?.And also there will be a few of you study well but still not able to score well in exams.Don't worry there are some very simple tips by following which you can become master. These tips will tell you 'How to prepare for Exams in Short time', 'How to prepare for a high school exam' as well as a competitive exam and even you can prepare for exams in a week just by following these tips. It will be even better if you follow this for a long period of time.


Exam Preparation Tips


Tips and Tricks For students

Actually there are no short cut to success this is the first thing you should remember. For this reason you have to study well first of all. But the preparations are different for different types of exams. Some competitive exams need long term preparation while your school level exam may need preparation of one or two weeks.
The 1st tip : Never fear or hate exam and be confident.
Some students study well but still may be much afraid of exams and due to this reason they get distracted and won't be able to score marks.So leave all your fears and free your mind before starting the study. You have to be confident and it is the most essential power you should have for attaining victory.

The 2nd tip: Prepare a good time table.
Prepare a time table before starting the study. This should include all the subjects but may not be with equal priority. Tough subjects can be given more time and easier ones less but most importantly some time shall be allotted for entertainment and also there should be sufficient intervals between each subject.
The 3rd tip: Select a proper atmosphere for studying.
No need to explain this point. Study atmosphere has very important role. Can anyone study well while watching TV? So select a place where you feel comfortable. That is where you feel relaxed and can concentrate. And you have to make sure that while you are studying a subject you are concentrating on it only. So keep the books of other subjects away from your eyesight so that you won't be upset about the things you have to learn. And importantly it is better to study early morning when all the surroundings will be in silence and you can concentrate more. Your concentration really counts. Never place a mirror in the room such that you will  ur reflection while sitting to study. This will lead to lack of concentration. And one top secret Study facing eastor more accurately North east. This will give you great positive energy and your marks will definitely increase.
The 4th tip : Sit well
This is so important that you have to sit in proper manner while studying. Don't study on bed or lying on a chair instead sit straight. Keep your spinal cord straight. And try to place your legs parallel to ground, a little bit raised from the ground. Other wise placing the legs on the ground causes ionization and induces sleep. And be alert that legs are not above the head level. This will affect the blood flow direction and causes sleepiness. It is better to place the legs almost parallel to ground but a little lower.
The 5th tip : Make notes while studying.
This is a very important point. While studying make small notes and that should not be descriptive make theme brief so that you can remember all points while doing revision with the help of that note. An ideal note shall include all important formulae and figures and also other important points. It will be a lot worth if you use this not for the revision in last one or two hours than u skipping through pages of your text book. It won't take much time to go through this note and if you feel tough anywhere you can refer for that portion in text book.
The 6th tip: Sleep well and Eat well.
You have to sleep well.Sleep deprivation study shows that Optimum hrs for sleep is 6hrs. Especially on the night before exam you have to sleep well, atleast 6 hours and not more than 8 hrs. Remember this will have a great effect on your exam. And have your food as in your daily diet. Don't fast on exam day. This will have reverse effect, so please have food properly. There are some food items you have to avoid and some other you have to include in your diet on exam day. Check for them later in this article (in tips for parents),And don't forget to have a glass water before you go to bed, essential to keep your brain cells charged!!!
The 7th tip : Write and Present well.
The presentation is the major factor that affects your marks. Whatever you studied or prepared your marks will depend on how you present them in the answer sheet. The teachers may not be able to read all what you have written. Remember daily they are going through 30 to 40 papers.They will scan for points. So try to present answers in points. In essay questions don't forget to underline the important points . Your hand writing also affects your marks. Try to write neatly. if it is not good enough, don't worry, if you presented it in a good manner you can score more marks. And another important factor to remember, As we all know 'First impression is the best impression'. So, answer the questions you know well, first. This will create a good impression on the evaluator and though you couldn't write some last answers well, that won't deduct your mark much. And care shall be taken so that you manage time well and is able to attend all questions. If there is any question out of syllabus, you just attend it. Usually full marks are awarded for such questions.
The 8th tip: Never malpractise in exam hall.
Dear students never malpractise in exam hall as it may even affect your marks and also some times you won't be allowed to continue the exam. If you don't know answer don't write. Keep in mind that you are writing exam for you, to prove yourself. There will be no problem if you have followed the above steps, For sure you can score good marks.
The 9th tip: Believe in God, Believe in you.
The last but not the least point pray well before the exam and your mind should be free at least 5 minutes before exam. Pray can give immense energy and peace to your mind that will definitely do good for you.And it is much important that you are confident about what you can and will always produce pleasant result.
Also remember one thing please don't discuss soon after exams.This won't do good and may affect your coming exams.If your friends are discussing question paper avoid them and come to house soon.

And above all you think about your parents their difficulties and sufferings and how they care you , you owe to them much, don't you?. The best gift you can give them is your victory. So never disappoint your parents. Study is not for them they are compelling you to study for your future. And ultimately what I have to say is that You have a lot of opportunities now.If you are serious in your studies for a few years of your life then the remaining part of your life will be fruitful and you people shall never stop study after getting a degree or a small job always look for higher studies and aims big hurdles like CAT, GATE, GRE, IAS,IES etc.So think your self and try your best.

http://hubpages.com/hub/Tricks-to-tackle-exams မွ ကူးယူေဖာ္ၿပပါသည္..။