ဘ၀မွ ရရိွေသာ သင္ခန္းစာ-
၁.နွိမ္႔ခ် ျပက္ရယ္ျပဳျခင္းကို အျမဲတေစခံရေသာ ကေလးသည္ တြန္႔ဆုတ္ ေၾကာက္ရြံ႕ေလ႔ရိွ၏။


၂.ျပစ္တင္ရံွဳ႕ခ်ျခင္း အျမဲတေစခံရေသာကေလးသည္ သူတစ္ပါးကို အျပစ္ရွာေလ႔ရိွ၏။


၃.အမုန္းနွင္႔ထိေတြ႔ေသာကေလးသည္ သူတစ္ပါးကို ရန္မူေနေလ႔ရိွ၏။


၄.ေမတၱာျဖင္႔ေထြးပိုက္ျခင္း မခံရေသာ ကေလးသည္ သူတစ္ပါးကို ရန္မူေလ႔ရိွ၏။


၅.ေထာက္ခံအားေပးမွဳခံရေသာကေလးသည္ မိမိ၏စြမ္းရည္ကို အားထားယံုၾကည္ေလ႔ရိွ၏။


၆.ခ်ီးျမွင္႔ေျမွာက္စားျခင္းခံရေသာကေလးသည္ သူတစ္ပါးက်င္႔ၾကံေဆာင္ရြက္မွဳကို တန္ဘိုးထားေလ႔ရိွ၏။


၇.ေအးအတူ ပူအမ်ွ စိတ္ထားရိွသူနွင္႔ ေနရေသာကေလးသည္ သူတစ္ပါးအေပၚ စာနာေလ႔ရိွ၏။


၈.သည္းခံတတ္သူနွင္႔ ထိေတြ႔ေနရေသာ ကေလးသည္ သူတစ္ပါးကို ခြင္႔လြတ္ေလ႔ရိွ၏။


၉.ဗဟုသုတရွာမွီးသူမ်ားနွင္႔ ေနရေသာကေလးသည္ ပညာ၏တန္ဘိုးကို သိရိွလာတတ္၏။


၁၀.ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ေပါင္းသင္းစုနွင္႔ေနရေသာကေလးသည္ ေမတၱာနွင္႔ လွပျခင္းကို ရွာေဖြေတြ႔ရိွတတ္၏။


ကေလးျပဳစုေရးဌာန(ေရႊဂံုတိုင္)

No comments:

Post a Comment