မနာလိုေသာစိတ္..။မိမိသာရ၍ သူတစ္ပါးမရေစခ်င္ေသာ စိတ္..။ သူတစ္ပါးေကာင္းစားေနသည္ကို ငါသာရလိုက္ပါေတာ႔ဟု တပ္မက္ေသာစိတ္..။ သူတစ္ပါးရေနသည္ကို မနာလိုေသာစိတ္..။ အရင္းစစ္လိုက္ေသာအခါ ပစၥဳပၸဳန္ၾကိဳးစားအားထုတ္မွဳကိုသာ ယွဥ္နိုင္မည္..။ အတိတ္ကုသိုလ္ကံကို မယွဥ္နိုင္ပါ..။သူတစ္ပါးေအာင္ၿမင္ေနသာအေၿခအေနတြင္ မိမိအားစိုက္ထုတ္ေပးလိုက္ရမွဳ မပါ၀င္ပါ..။ သူ႕အက်ိဳးနွင္႔ သူ႔အေၾကာင္းနွင္႔ ေအာင္ၿမင္ေနသည္သာ ၿဖစ္ပါသည္..။ ထို႔အတြက္ မနာလိုစိတ္ၿဖစ္ေပၚစရာ မလိုပါ..။မနာလိုစိတ္ၿဖစ္ေပၚၿခင္းသည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္ခ်က္မရွိၿခင္းမွ အရင္းခံသည္..။ မိမိအားထုတ္မွဳ ဇြဲလံု႕လနွင္႔ ဆႏၵေဇာကုိ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ေနလွ်င္ ဘာကိုမွ မလိုစရာအေၾကာင္း မရွိေတာ႔ပါေခ်..။No comments:

Post a Comment