ကုမၸဏီတစ္ခုမွ အလုပ္သမားလိုအပ္ေနေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာ..။

Network အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္အလိုရွိေနေၾကာင္း ေမးလ္တစ္ေစာင္ဒီကေန႕လက္ခံရရွိပါတယ္..။


Our company has an job opening for network engineer who knows how to maintain server 2003/2008.အီးေမးလ္ကေတာ႕ Email : steve@interaccion.asia ၿဖစ္ပါတယ္..။ ကိုက္ညီသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားနိုင္ၾကပါတယ္..။
ခင္မင္စြာၿဖင္႔ မစံပယ္

No comments:

Post a Comment