စာေမးပြဲအတြက္ ၿပင္ဆင္ၿခင္း..။

စိတ္ဓာတ္က်စရာအေကာင္းဆံုးတစ္ခုမွာ စာေမးပြဲအတြက္ၿပင္ဆင္ရၿခင္းၿဖစ္ပါသည္..။ မိမိၿပင္ဆင္မွဴသည္ လံုေလာက္ပါရဲ႕လားဆိုတာ အၿမဲသံသယၿဖစ္ကာ ကိုယ္႔ကိုယ္ကို အားမရၿဖစ္မိရပါသည္..။

ေနာက္ခံအေတြ႔အၾကံဳအလံုေလာက္ရွိလာသူတစ္ေယာက္အတြက္ စာေမးပြဲအတြက္ၿပင္ဆင္ရန္ အခ်ိန္တစ္ရက္သာလိုသည္ဟု ဆိုပါသည္..။ အားပါးပါး..။ ၿဖစ္နုိင္ပါသည္..။ အၿပင္မွာပင္ပေရာဂ်က္အၾကီးမ်ားကိုေရးေနသူတစ္ေယာက္အတြက္ ေက်ာင္းမွေမးခြန္းမွာ သူသိၿပီးသားခ်ည္းပင္ၿဖစ္နိုင္ပါသည္..။ အေတြ႔အၾကံဳရွိသူအတြက္ တစ္ရက္ေလ႔လာရံုနွင္႔လံုေလာက္ေသာ ဘာသာရပ္သည္ အေတြ႔အၾကံဳမရွိသူအဖို႔ တစ္လေလ႔လာလွ်င္လည္း လိုက္မီေကာင္းနိုင္ေသာအရာမဟုတ္ပါ..။

NTU မွစာေမးပြဲမွာ လြယ္သည္ခက္သည္ဟု သတ္မွတ္မရဘဲ မိမိပိုင္နိုင္စြာသိေသာအေၾကာင္းအရာဘာသာရပ္ၿဖစ္ပါက ထိုဘာသာမွာ လြယ္လွပါသည္....။ ဒါေတြပဲသင္ပါသည္..။ ကိုယ္မသိေသးေသာဘာသာရပ္ကို ယူပါက ခက္လွပါသည္..။ ဘာသာကဘာအတြက္ရည္ရြယ္သလဲ ၊ ဘာကိုလိုခ်င္သလဲဆိုတာကိုပင္ သိေအာင္မနည္းအားထုတ္ယူရပါသည္..။ ထို႔ေၾကာင္႔ စာေမးပြဲ လြယ္သည္၊ ခက္သည္မွာ မိမိဘယ္ဘာသာကိုကၽြမ္းက်င္သိၿပီးသားၿဖစ္သလဲ။ ထိုဘာသာရပ္ကိုေရြးခ်ယ္ယူနိုင္ပါက လိုက္နိုင္ပါလိမ္႔မည္..။ လြယ္ပါသည္..။ ကိုယ္မသိေသးေသာအေၾကာင္းအရာကို မၿဖစ္မေနယူမည္ဆိုပါကလည္း အဆိုင္းမင္႔ၿပဳလုပ္ရင္း ထိုဘာသာရပ္ကိုသိသြားပါလိမ္႔မည္..။ သီအိုရီကိုပိုင္နိုင္စြာသိရန္သာ လိုအပ္သည္ဟု ထင္ပါသည္..။ စာေမးပြဲတြင္ ထိုသီအိုရီမ်ားကို အသံုးခ်ခိုင္းထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားသာ ေမးလာပါလိမ္႔မည္..။

No comments:

Post a Comment